• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/insanveislam.org/
  • https://twitter.com/insanuislamDHBT ve MBSTS Diyanet Yeterlilik TEST 19

Diyanet Yeterlilik Sınavına Hazırlık Soruları 19

1)Kur'an-ı Kerimde geçen yevmüd-din kelimesi ne ifade etmektedir?

a)Hesaba çekildiği  ahiret günü
b)Dosdoğru din
c)İbrahim dini 
d)Dini ortaya koyan 


2)Kur'an-ı Kerimde geçim yevmüd-din kelimesi hangi surelerde geçmektedir?

a)En'am-Ali İmran             b)Fatiha-Zariyat
c)Fatiha-En'am               d)Bakara-Fatiha


3)En'am suresinde geçen dinen kıyemen ne anlama gelmektedir?

a)Dosdoğru din                 b)Din günü
c)İbrahim dini                  d)Hesap dini

4)İslam kaynaklarında Minel ve Nihal kelimeleri sırasıyla hangi dinler için kullanılır?

a)Vahye dayanan-batıl dinler
b)Vahye dayanmayan-düalist dinler 
c)Vahye dayanan-çok tanrılı dinler
d)Batıl dinler-vahye dayanan dinler


5)İslama göre ilk peygambere tebliğ edilen din ile daha sonra gelen peygamberlerin tebliğ etdiği din, temel nitelikleriyle aynıdır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu nitelikler arasında yer almaz?

a)Ahiret inancı                  b)Allah inancı
c)Oruç                                d)Peygamberlik müessesesi


6)Aşağıdakilerden hangisi Zerdüştün getirdiği dinin bozulmuş şekli ve iki tanrı inancına dönüşerek ateş kültünün yüceltildiği dindir?

a)Mecusilik                      b)Brahmanizm
c)Budizm                         d)Sabilik


7)Aşadakilerden hangisi Ehl-i Bid'ata verilen ad değildir?

a)Ehli ehva                      b)Fırka-ı dalle
c)Ehli hak                       d)Ehli dalal


8)Ssözlükte selef ve selefiye ne anlama gelir?

a)Ayrılanlar-ayrı olanlar
b)Önceki nesil- bu nesle mensup alanlar 
c)Taraftar-yardımcı olanlar
d)Kurtulmak-kurtuluşa erenler

9)İlk dönem selefiye anlayışının müteşabih ayetler konusundaki görüşleri nasıldır?

a)Bu ayetleri yorumlamadan Allah'a havale ederler
b)Bu ayetleri aklın ışığında yorumlarlar 
c)Keşif ve ihamın ışığında yorumlarlar
d)Başka ayetlerle birlikte yorumlarlar


10)Bakıllani,İbn-i Furek, Cüveyni,Gazali,Şehristani,Amidi Fahreddin er Razı gibi isimler hangi mezhebin en meşhur kelam bilginleridir?

a)Şia                             b)Cebriye
c)Eş'ari                           d)Haricilik


11)Aşağıdakilerden hangisi Mu'tezilenin kelime anlamına değildir?

a)Bir araya gelenler             b)Ayrılanlar
c)Uzaklaşanlar                 d)Bir tarafa çekilenler


12)Suriye'de kurulan ilk tasavvufi kurum aşağıdakilerden hangisidir?

a)Remle                            b)Hankah
c)Tekke                             d)Zaviye


13)Miladi 7.asırda Vahdet-i Vücud terimi ile ifade edilen bir görüş ortaya atan,el-fütühatül-Mekkiye Fesulü'l Hikem gibi eserlerden bu konuda düşüncelerini genişçe açıklayan tasavvuf bilgini aşağıdakilerden hangisidir?

a)Sareddin Konevi            b)Ahmed Yesevi
c)İbn Arabi                  d)Mevlana


14)İnanılacak şeylerin her birine, açık ve geniş şekilde, ayrıntılı olarak inanmak neyi ifade eder?

a)Tavsili iman                  b)İcmali iman
c)Kamili iman                  d)Tahkiki iman


15)Aşağıdakilerden hangisi Hz.Peygamberin saydığı yedi büyük günah kapsamında değildir?

a)Allah'a ortak koşmak
b)Sihir yapmak
c)Haksız yere adam öldürmek
d)Namaz kılmamak16)Allah'a,Hz.Peygambere ve O'nun haber verdiği şeylere yürekten inanıp, kabul ve tastik eden kimseye ne denir?

a)Mü'min                        b)Muhsin
c)Muhlis                         d)Müdrik


17)İslam dininin temel prensiplerine inanmayan, Hz.Peygamber'in yüce Allah'tan getirdiği kesin olan ve tevatür yoluyla bize kadar ulaşmış bulunan esaslardan (zarurat-ı diniyye)bir veya bir kaçını yahut da tamamını inkar eden kimseye ne denir?

a)Müşrik                        b)Kafir
c)Günahkar                      d)Zındık


18)Aşağıdakilerden Allah'ın sübuti sıfatlardan değildir?

a)Kudret                        b)Basar
c)Tekvin                        d)Kıdem


19)Allah'ın emriyle çeşitli görevleri yerine getiren,gözle görülmeyen nurhani ve ruhani varlıklara ne isim verilir?

a)Cin                           b)Şeytan
c)Melek                         d)İblis


20)Cinlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)Bir kısmı müslümandır
b)Bir kısmı kafirdir
c)Kafir olanları cinlerin çoğunluğunu oluştururlar
d)Mümin olanları cennette giremiyeceklerdir


CEVAPLAR

1:(Cevap:A)
2:(Cevap:B)
3:(Cevap:A)
4:(Cevap:A)
5:(Cevap:c)
6:(Cevap:A)
7:(Cevap:C)
8:(Cevap:B)
9:(Cevap:A)
10:(Cevap:C)
11:(Cevap:A)
12:(Cevap:B
13:(Cevap:C)
14:(Cevap:A)
15:(Cevap:D)
16:(Cevap:A)
17:(Cevap:B)
18:(Cevap:D)
19:(Cevap:C)
20:(Cevap:D)

Üye Girişi
Aktif Ziyaretçi6
Bugün Toplam220
Toplam Ziyaret4836765
MAKALELER
EĞİTİM SUNUMLARI