• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/insanveislam.org/
  • https://twitter.com/insanuislamDHBT ve MBSTS Diyanet Yeterlilik TEST 43

Diyanet Yeterlilik Sınavına Hazırlık Soruları 43

16. İmâm Şâfiî’nin yazdığı ve günümüze ulaşan ilk Fıkıh Usûlü kitabı sayılan eser aşağıdakilerden hangisidir?


a) el-Muvattâ. 
b) er-Risâle. 
c) el-Müsned. 
d) el-Fıkhu'l –Ekber.

17. İslâm hukûkuna göre, kişinin haklara sahip olabilme ve borç altına girebilme ehliyetine ne denir?

a) Edâ ehliyeti. 
b) Teklîf.
c) Vücûp ehliyeti. 
d) Rüşd.

18.“Tilâvet esnasında, bir kelimeyi, sesi ve nefesi kesmeden kendisinden sonra gelen kelimeye bağlayarak okumaya ne denir?

a) Vakf.
b) Vasl.
c) Sekte.
d) İmâle.

19. Seb'u-l mesânî de denilen sûre aşağıdakilerden hangisidir?

a) Fâtihâ.
b) Kevser.
c) Nasr.
d) Âl-i İmrân

20. Hz. Peygamber’in kişiyi herhangi bir şeye teşvik etmek veya sakındırmak için söylediği hadislere ne denir?

a) Fiten hadisler. 
b) Darb-ı meseller. 
c) Tergîb ve terhîb hadisleri. 
d) Ahkâm hadisleri.

21. Amelin imandan bir cüz olduğunu söyleyen iki mezhep hangisidir?

a) Mu’tezile – Cebriyye.
b) Mu’tezile – Eş’ariyye.
c) Mu’tezile – Mâtürîdiyye.
d) Mu’tezile – Hâriciyye.

22. İslâmî kaynaklarda bâtıl dinler için genellikle hangi terim kullanılır?

a) Nihal. 
b) Milel.
c) Mezâhib. 
d) Butlân.

23. Günümüzde varlığını sürdüren ve görüşleriyle Hanefi mezhebine en yakın olan ve şia mezheplerinden sayılan aşağıdakilerden hangisidir?

a) İbâdiyye. 
b) Keysâniyye. 
c) Ezarika. 
d) Zeydiyye.


24. Aşağıdakilerden hangisi batıda ortaya çıkan yeni dînî akımlardan biri değildir?

a) Yahova şahitleri.
b) Mormonlar ve Mounculuk.
c) Hümanizm ve Postmodernizm.
d) Taoizm ve Konfüçyanizm.

25. Hangi dinde insanlar günahkâr olarak doğarlar?

a) Budizm. 
b) İslâm. 
c) Îsevîlik. 
d) Mûsevîlik

26. Seb'u't-Tıvâl, aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bakara, A'râf, Nisâ, Âl-i İmrân, En'âm, Mâide, Enfâl.
b) Bakara, A'râf, Kehf, Âl-i İmrân, En'âm, Mâide, Enfâl.
c) Bakara, Nisâ, Meryem, A'râf, En'âm, Mâide, Enfâl.
d) Bakara, Nisâ, Âl-i İmrân, İsrâ, Mâide, Enfâl, A'râf.

27. Aşağıdakilerden hangisi Fâtihâ sûresinin isimlerinden biri değildir?
a) El-Hamd. 
b) Seb’u’l-Mesânî. 
c) Ümmü’l-Kur’ân. 
d) Ğafir

28. Kur’ân-ı Kerîm’in en yavaş, ta’lîm yaparak okunduğu tilâvet biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tertîl.
b) Tedvîr.
c) Tahkîk.
d) Hadr.

29. Aşağıdaki kelimelerden hangisinde Medd-i Lâzım Kelime-i Musakkale vardır?
a) الْحآقَّةُ
b) الْآنَ
c) اَلَمَ
d) يَسَ


30. Bugün İslâm ülkelerinin tek çatı altında toplandığı tek kurum hangisidir?

a) İslâm Ülkeleri Örgütü.
b) İslâm Konferansı Örgütü.
c) Müslüman Devletler Birliği.
d) İslâm Kardeşlik Örgütü


CEVAPLAR:)

16. B
17. C
18. B
19. A
20. C
21. D
22. A
23. D
24. D
25. C
26. A
27. D
28. C
29. A
30. B

Üye Girişi
Aktif Ziyaretçi4
Bugün Toplam195
Toplam Ziyaret4836740
MAKALELER
EĞİTİM SUNUMLARI