• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/insanveislam.org/
  • https://twitter.com/insanuislamDHBT ve MBSTS Diyanet Yeterlilik TEST 44

Diyanet Yeterlilik Sınavına Hazırlık Soruları 44

1.   
Hinduizm ve İslâm'dan etkilenerek Hindistan'da ortaya çıkan dînî inanç aşağıdakilerden hangisidir?

a) Şintoizm.

b) Sihizm.

c) Konfüçyanizm.

d) Taoizm.

2. Hristiyanlıktaki kilisenin karşılığı Mûsevîlikte nedir?

a) Patrikhane. 

b) Katedral. 

c) Haham. 

d) Havra (Sinagog).

3. Hadisi bize nakleden hadisin ravilerine ne ad verilir?

a) İsnâd. 

b) Metin. 

c) Tabaka. 

d) Tarîk

4. Senedinde arka arkaya iki ve daha fazla ravinin zikredilmediği hadise ne ad verilir?

a) Munkatı

b) Muallak

c) Mu’dal

d) Mürsel

5. Ezanın hükmü nedir?

a) Farz

b)Vacip

c) Sünneti Müekkede

d) Müstehap

6. Aşağıdaki hadis terimlerinden hangisi, söz, fiil veya takrîrin doğrudan Peygambere dayandırıldığı, kaynağı Peygamber olan hadis çeşidini ifade eder?

a) Maktû’ hadis.

b) Mevkûf hadis. 

c) Mevzû’ hadis.

d) Merfû’ hadis.

7. Kütüb-i Sitte olarak bilinen altı hadis kitabı ve müellifleri aşağıda eşleştirilmiştir. Hangisi yanlıştır?

a) es-Sünen: Ahmet b. Hanbel.

b) el-Câmiu’s-Sahîh: Müslim. 

c) es-Sünen: Ebû Dâvûd.

d) es- Sünen: İbn Mâce.

8."Müşkilü'l-Kur'ân" ifâdesinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kur’ân’ın anlamı kapalı olan âyetleri.

b) Kur’ân’ın aralarında tenâkuz ve ihtilâf olduğu zannedilen âyetleri.

c) Kur’ân’ın sahîh hadislerle çelişkili olduğu zannedilen âyetleri.

d) Kur’ân’ın anlaşılması zor olan âyetleri.

9. Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân ilimleri arasında yer almaz?

a) Cerh ve ta'dil. 

b) Esbâbü'n-nüzûl. 

c) Hurûf-u mukattaa. 

d) Garîbu'l-Kur’ân.

10. Medd-i Lîn ne demektir ve harfleri nelerdir?

a) Lîn harfinden sonra, sebeb-i med olan ârız veya lâzım sükûn bulunursa medd-i lîn olur. Cezimli (وْ) ve (ىْ)’dir.

b) Lîn harfinden önceki harfte durulursa medd-i lîn olur. Harekeli (و) ve (ى )’dir.

c) Med harfi ile hemze aynı kelimede olmasıdır. ا و ى

d) Cezimli ن'dan sonra "ب" gelirse ن 'u م harfine dönüştürmek demektir.

11. Sâkin mîmin okunuş şekilleriyle ilgili hangisi yanlıştır? 
a) Sâkin (م) den sonra harekeli (ب) harfi gelirse İhfâ-i Şefevî olur.

b) Sâkin (م) den sonra harekeli (م) harfi gelirse İdğâm-ı Misleyn Mealğunne olur.

c) Sâkin (م) den sonra harekesiz (ب ) harfi gelirse Dudak İhfâsı olur.

d) Sâkin (م) den sonra (ب) ve (م) harfleri dışında bir harf gelirse izhâr (İzhâr-ı Şefevî) olur.

12. Dudak ihfâsı ne demektir?

a) Cezimli م'den sonra "ب" harfinin gelmesi ile م'in dudakta gizlenerek okunmasıdır.

b) Cezimli م’den sonra "ب" harfinin gelmesi ile dudakta şeddelenerek okunmasıdır.

c) Cezimli م'den sonra "ب" harfinin gelmesi ile açıkça okunmasıdır.

d) Cezimli ن'dan sonra "ب" gelirse ن'u م harfine dönüştürmek

13. Peygamberimizin, yanında olan bir davranış karşısında sessiz kalarak o davranışı tasvîb ettiğini belirten sünnet çeşidine ne denir?

a) Fiilî sünnet. 

b) Sözlü sünnet. 

c) Takrîrî sünnet. 

d) Taklidi sünnet

14. Hükmî kirlilikle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Dînî usûle göre kesilmeyen kara hayvanları hükmen kirlidir. 

b) İstibrâ ve istincâ birer hükmî temizliktir. 

c) Hafif necâset hükmî kirlilikten sayılmazken ağır necâset hükmî kirlilikten sayılmaktadır. 

d) Hükmî kirlilik sadece abdest, gusül ve teyemmümle giderilmektedir.

15. Hz. Peygamberden (s.a.v.) sonra, belli bir asırdaki müctehit İslâm bilginlerinin, dînî konularda görüş birliği içinde olmalarına ne ad verilir?

a) İctihât. 

b) Kıyâs. 

c) İcmâ’. 

d) İstihsân.

CEVAPLAR:

1.B
2.D
3.A
4.C
5.C
6.D
7.A
8.B
9.A
10.A
11.C
12.A
13.C
14.D
15.C

Üye Girişi
Aktif Ziyaretçi5
Bugün Toplam294
Toplam Ziyaret4869980
MAKALELER
EĞİTİM SUNUMLARI